ÁSZF

Oszd meg ismerőseiddel!

Általános Szerződési Feltételek

Az oldal a szallas.hu viszonteleadója.

Felhasználási feltételek: https://szallas.hu/ff20221101

https://www.balcsi-apartman.hu/
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus
formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,
magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://…) és aldomainjein történő jogviszonyokra
terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://…./aszf és letölthető,
továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: http://…./aszf.pdf

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA
 2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
  2.1. Hivatkozás a jogszabályokra
  2.2. A szabályzat módosíthatósága.
  2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az
  azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a
  weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,
  elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása
  nélkül.
 3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
  3.1. A regisztráció és az vásárlás feltételeinek leírása.
 4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
  4.1. A termékek körének leírása, árazás, akciók, hibás ár esete.
 5. RENDELÉS MENETE
  5.1. A rendelés menetének leírása.
  5.1.1. Fizetési módok leírása.
  5.1.2. Szállítási költség leírása.
  5.2. Adatbeviteli hibák javítása:
  5.3. A rendelés visszaigazolása.
 6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
  6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés
  feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés
  leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon
  2
  2 Webshop neve – ÁSZF – 2019.
  kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton
  visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 7. ELÁLLÁS JOGA
  7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a
  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
  (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék
  kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől,
  visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult
  Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék
  kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát
  követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló
  határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
  7.2. Az elállási jog részletszabályai.
 8. Jótállás, szavatosság
  Kellékszavatosság
  8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
  Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
  kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
  Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által
  választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye
  teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
  kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
  arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja,
  illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
  azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott
  okot.
  8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után
  haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon
  belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
  számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl
  kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a
  Felhasználó fogyasztónak minősül)?
  3
  3 Webshop neve – ÁSZF – 2019.
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
  érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja,
  hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta.
  A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles
  bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
  megvolt.
  Termékszavatosság
  8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –
  kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
  kicserélését kérheti.
  8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
  minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott
  leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
  hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E
  határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
  forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény
  érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
  8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége
  alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
  alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
  vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
  nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
  termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
  Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a
  kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a
  gyártóval szemben érvényesítheti.
  4
  4 Webshop neve – ÁSZF – 2019.
  Jótállás szabályainak leírása.
 9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK
  ESETÉN)
  9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
  rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  10.1. Bíróság kikötése, egyéb feltételek,
 11. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)
  11.1. Panaszok kezelése, ODR link, békéltető testületek.
 12. SZERZŐI JOGOK
  12.1. A webshop szerzői jogi védelme.
 13. ADATVÉDELEM
  A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://…
Oszd meg ismerőseiddel!
'Fel a tetejéhez' gomb