User data deletion

Küldd el a Barátaidnak:

Adatkezelési szabályzat

 1. Az Adatkezelő

1.1 Az adatkezelő adatai

1.2

Cégnév, vagy név:Ötvös Tibor E.V.
Székhely:1116 BP Fegyvernek 12
Telephely (ha van):Ua.
Cg szám:
Adószám:56565784-1-43
A cég képviselője:Ötvös Tibor E.V.
Telefon:
Mobil:+3620363387
e-mail:tibor69@gmail.com
Weblap 

A  jelen szabályzatban érintettek (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

 • Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR rendelet) 32) bekezdése, valamint a .2011. évi CXII. törvény  (Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

2.2.

Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3.

A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4.

A kiskorú és cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen személy a mindenkor hatályos Ptk. szabályai alapján tehet érvényes jognyilatkozatot a hozzájárulás megadására.

Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

 • Az adatkezelés célja

3.1.

üzleti tevékenységéhez kötött, nem alkalmi jellegű megbízásokban, szerződésekben, és az azokkal összefüggő nem nyilvános dokumentumokban szereplő, az ügyfélre vonatkozó személyes adatok, valamint a alkalmazottainak a foglalkoztatásukkal összefüggő kötelezően  kezelendő adatok nyilvántartása, felhasználása megőrzése.

 • Az adatkezelésbe bevont adatok köre, személyes adatainak kezelése

4.1.

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az adatkezelési célok tekintetében az Érintettek két körét, illetve azok adatait  különbözteti meg:

 • Ügyfelek, üzleti partnerek;

A megbízási szerződésekben található, a partnert azonosíthatóvá tevő, valamint az ott bizalmasnak tekintett adatok. További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése. A kezelt adatok: adószám, adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám stb.

 • Alkalmazottak,

A az alkalmazottak kötelező dokumentumai közé tartoznak munkaügyre vonatkozók: a bérszámfejtést alátámasztó dokumentumok, így a munkaszerződések, igazolások, jelenléti ívek, valamint az ezek alapján készült adóbevallások, be- és kijelentési nyomtatványok, bérjegyzékek és összesítők is.

A munkaügyi iratokban szereplő adatok közül a munkavállalók adatai, a biztosításra és járulékfizetésre vonatkozó adatok nem selejtezhetők, a.-nek meg kell őriznie azokat, illetve a cég megszűnésekor a végelszámolónak, felszámolónak gondoskodnia kell iratőrzőnél történő elhelyezéséről.

4.2.

Az Adatkezelő további üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

Jelen adatkezelési szabályzat nem vonatkozik a nyilvánosan közzétett (publikus írott, vagy elektronikusan  /Internet/) hozzáférhető személyes adatokra.

 • Az adatkezelés időtartama

5.1.

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától (regisztráció) az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2.

Az Adatkezelő a megadott adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában az adatok megőrzését a vonatkozó jogszabályok szerint végzi.

5.3.

Az Érintett, adatainak törlését a től írásos (papír-, vagy elektronikus formában kérheti)..

5.4.

Az Érintett kérésére történő adattörlés történhet, így az adatkezelés – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.5.

Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül törli az adatot.

 • Az adatkezelés módja

6.1.

Az Érintett elsődlegesen elektronikus – az Adatkezelő honlapján történő – regisztrációval, továbbá postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közölheti az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2.

Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3.

Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 • az Adatkezelő megbízott munkatársai;
 • a meghatározott Adatkezelők munkatársai (alvállalkozók, könyvelő);
 • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 • egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4.Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

 • Adatfeldolgozás

7.1.

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatását:

Cégnév
Székhely:
Telephely
Cg szám:
Adószám:
A cég képviselője:
Mobil:
e-mail:

7.2.

Az Adatkezelő folyamatosan, rendszeresen időközönként ellenőrzi az Adatfeldolgozó adatok kezelésére vonatkozó belső szabályozását, az adatvédelmi nyilvántartást vezető Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vett adatait az adatok folyamatos biztonságának fenntartása érdekében.

 • Adatbiztonság
 • 1.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatok biztonságos kezeléséhez szükséges.

Az informatikai rendszerünkben tárolt adatokhoz csak a megfelelő jogosultságok birtokában lévő dolgozók férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő tájékoztatást ad honlapján az adatkezeléssel összefüggő kötelezettsége teljesítéséről.

Honlapunk a cégünk és termékeink iránt érdeklődők, leendő és meglévő ügyfelek tájékoztatását és  web-es kereskedelmet szolgálja, személyes adatokat csak a webes kereskedelmet igénybevevő  ügyfelek esetében kezel, illetve tárol.

8.2.

Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

 • Tájékoztatás kérése, adatok helyesbítése, törlése, zárolása

9.1.

Az Érintett  tájékoztatást kérhet:

 • személyes adatai kezeléséről;
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

9.2.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a további Adatkezelők nevéről, címérő, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

9.3.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

9.4

A személyes adatot töröljük, ha a:

 • a kezelése jogellenes;
 • az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elrendelte.
 1. Jogorvoslat

10.1.

Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

10.2

Ha az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

10.3.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név:                      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:              1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

A NAIH honlapja:   http://www.naih.hu/

Telefon:                +36 (1) 391-1400 e.

e-mail:                   mailto:http://www.naih.hu/

11. Egyoldalú módosítás lehetősége

11,1

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.